Dr. Marek Bem (1961-2023)

By 21 november 2023 Nieuws

IN MEMORIAM [🇬🇧 👇🏼]

Op zondag 19 november bereikte ons het droevige nieuws dat Marek Bem die dag op 62-jarige leeftijd wa s overleden. Een enorme schok voor iedereen die hem heeft gekend. Ongeveer een maand voor zijn overlijden was Marek nog volop betrokken bij de internationale Jongerenconferentie in Wlodawa. Bijna tien jaar lang verzorgde hij tijdens deze ontmoetingen tussen voornamelijk Poolse, Duitse en Nederlandse scholieren interessante en emotioneel beladen lezingen over de Sjoa, in het bijzonder over het vernietigingskamp Sobibor.

Marek Bem maakte altijd een zeer gedreven indruk. Zijn bevlogenheid en passie voor deze geschiedenis was bijna uniek. Marek maakte met zijn optreden altijd grote indruk op onze jonge studenten.

Proefschrift
Marek Bem studeerde etnografie aan de Universiteit van Wroclaw. Op 13 maart 2013 verdedigde Marek aan de Marie Curie-Sklodowska Universiteit in Lublin zijn proefschrift Sobibor Extermination Camp 1942-1943. Voor deze dissertatie had Marek ongeveer tien jaar met tomeloze energie en geestdrift onderzoek gedaan. In 2015 verscheen met steun van de Stichting Sobibor en de provincie Gelderland de Nederlandse versie van deze uitgebreide studie onder de titel Sobibor Vernietigingskamp 1942-1943. Met deze dissertatie heeft Marek een nieuwe dimensie gegeven aan de kennis over Sobibor.

Herdenkingslaan
Mede door de inspanningen van Marek Bem (en Doede Sijtsma van de provincie Gelderland) kreeg ruim twintig jaar geleden de gedachte vorm om een Lane of Remembrance aan te leggen in het voormalige vernietigingskamp Sobibor. Op de plek waar mogelijk het pad richting de gaskamers was geweest, de zogeheten Himmelfahrtstrasse, konden stenen worden gelegd door nabestaanden waar de namen van de slachtoffers (met teksten) een blijvende herinnering konden zijn: gedenkstenen die de slachtoffers weer een naam en een levensverhaal geven.

Als directeur van het museum Sobibor scheef Marek in 2003, samen met Doede Sijtsma, een masterplan voor de toekomst van Sobibor. Dit document zou uiteindelijk de basis worden van de herinrichting van het voormalige vernietigingskamp.

Marek Bem was de bedenker van het Festival van Drie Culturen, een meerdaags evenement in Wlodawa dat ieder jaar stil staat bij het multicultureel en religieus karakter van de stad.

Een andere verdienste van Marek was dat hij met zijn kennis en ervaring steun gaf aan projecten van bijvoorbeeld Mirjam Huffener (bij het educatieproject over de kindertransporten uit kamp Vught) en Selma Leydesdorff (bij het schrijven van haar biografie over Alexander Pechersky).

Marek Bem speelde vooral een belangrijke rol in het overdragen van kennis over de Sjoa aan jongeren. Dat zag hij als een levensmissie: de wereld moet weten wat in Sobibor (en de andere concentratie- en vernietigingskampen) is gebeurd. Tijdens zijn laatste lezing riep hij onze jongeren op vooral niet onverschillig te zijn!

Rachel Borzykowski-penning
Zijn niet aflatende inzet en zijn tomeloze energie bij de overdracht van kennis over met name Sobibor heeft ertoe geleid dat Marek Bem in 2018 door de Stichting Sobibor de Rachel Borzykowski-penning kreeg toegekend. Marek ontving deze zeer eervolle onderscheiding in de (voormalige) synagoge van Wlodawa uit handen van Jetje Manheim, voormalig voorzitter van de Stichting Sobibor.

We gedenken Marek Bem met veel respect en met veel eer. We zullen hem enorm missen en wensen zijn nabestaanden, in het bijzonder zijn vrouw Malgosia en zijn zoon Marek, heel veel sterkte toe om dit enorme gemis te kunnen verwerken.

Willem van Norel

Marek Bem bij de 80e herdenking van de opstand in Sobibor en de internationale jeugdconferentie, 14 oktober 2023

 


🇬🇧 IN MEMORIAM

On Sunday, November 19, we received the sad news that Marek Bem had passed away at the age of 62. It was a huge shock to everyone who knew him. About a month before his death, Marek was still actively involved in the International Youth Conference in Wlodawa. For nearly ten years, he provided interesting and emotionally charged lectures about the Shoah, particularly about the Sobibor extermination camp, during these meetings primarily involving Polish, German, and Dutch students.

Marek Bem always appeared very driven. His enthusiasm and passion for this history were almost unique. Marek always made a significant impression on our young students with his performances.

Dissertation
Marek Bem studied ethnography at the University of Wroclaw. On March 13, 2013, Marek defended his dissertation, “Sobibor Extermination Camp 1942-1943,” at the Marie Curie-Sklodowska University in Lublin. He had spent about ten years researching this dissertation with tireless energy and enthusiasm. In 2015, with support from the Sobibor Foundation and the Province of Gelderland, the Dutch version of this extensive study was published under the title “Sobibor Extermination Camp 1942-1943.” With this dissertation, Marek added a new dimension to the knowledge about Sobibor.

Lane of Remembrance
Partly due to the efforts of Marek Bem (and Doede Sijtsma of the Province of Gelderland), the idea of creating a Lane of Remembrance at the former Sobibor extermination camp was conceived over twenty years ago. On the site of what may have been the path to the gas chambers, the so-called Himmelfahrtstrasse, stones could be laid by relatives where the names of the victims (with texts) could be a lasting memory: memorial stones that give the victims back a name and a life story.

As director of the Sobibor museum, Marek wrote, together with Doede Sijtsma, a master plan for the future of Sobibor in 2003. This document would eventually become the basis for the redevelopment of the former extermination camp.

Marek Bem was the initiator of the Festival of Three Cultures, a multi-day event in Wlodawa that commemorates the multicultural and religious character of the city each year.

Another merit of Marek was that he supported projects with his knowledge and experience, such as those of Mirjam Huffener (in the educational project about the children’s transports from Camp Vught) and Selma Leydesdorff (in writing her biography of Alexander Pechersky).

Marek Bem played an especially important role in transferring knowledge about the Shoah to young people. He saw this as a life mission: the world must know what happened in Sobibor (and the other concentration and extermination camps). During his last lecture, he urged our young people not to be indifferent!

Rachel Borzykowski medal
His relentless commitment and boundless energy in transferring knowledge, particularly about Sobibor, led to Marek Bem being awarded the Rachel Borzykowski medal by the Sobibor Foundation in 2018. Marek received this highly honorable award in the (former) synagogue of Wlodawa from Jetje Manheim, former chairman of the Sobibor Foundation.

We remember Marek Bem with great respect and honor. We will miss him enormously andwish his relatives, especially his wife Malgosia and his son Marek, a lot of strength to cope with this tremendous loss.